Algemene voorwaarden

Artikel 1: toepasselijkheid

  1. De bepalingen uit deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen / aankopen op de website van www.att-caffe.nl en alle overeenkomsten met ATTCaffe B.V. De website is eigendom van ATTCaffe B.V., hierna te noemen “ATTCaffe”, geregistreerd bij de kamer            van koophandel onder nummer 72484136. Overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan met ATTCaffe:

Leukerstraat 28
6004 RE Weert Nederland
info@att-caffe.nl
+31 6 50435056
1.2  Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig en na eerste kennisgeving bindend door ATTCaffe worden gewijzigd.

Artikel 2: bestellingen

  1. ATTCaffe werkt alleen Business to Business.
  2. De klant plaatst zijn bestelling via de website van ATTCaffe. De verkooppagina van de website is enkel toegankelijk voor klanten handelend in de uitoefening van een (horeca)bedrijf, die na toestemming van ATTCaffe zijn geregistreerd en een inlogcode hebben ontvangen. ATTCaffe is geheel vrij in de beoordeling of een klant wordt geregistreerd en een inlogcode verkrijgt.
  3. Indien een bestelling wordt geplaatst, impliceert dit een aanvaarding van de prijs van het product.
  4. Bestelde en ontvangen producten dienen ter (eigen) gebruik en mogen niet onverwerkt worden doorverkocht of doorgegeven, noch tegen betaling, noch om niet.
  5. De online bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden na de integrale betaling. Opgegeven levertermijnen gelden bij benaderen en betreffen geen fatale termijn.

Artikel 3: betalingen

  1. Betalingen worden voldaan bij de bestelling.
  2. Mocht er sprake van zijn dat producten reeds geleverd en nog niet betaald zijn, dan is de klant na 14 dagen na levering een rente verschuldigd van 1% per maand.
  3. Indien ATTCaffe de vordering op de klant uit handen moet geven, omdat er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, dan heeft ATTCaffe recht op buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het verschuldigde, zulks met een minimum van € 75,00 alsmede op alle kosten verbonden aan de invordering van de openstaande declaraties.
  4. Betaling dient steeds zonder korting plaats te vinden. Verrekening of opschorting is niet toegestaan.
  5. Alle geleverde producten blijven eigendom van ATTCaffe tot volledige betaling van de hoofdsom, rente en kosten.

Artikel 4: (beperking van de) aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van ATTCaffe is beperkt tot het bedrag van de bestelling / het geleverde, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ATTCaffe.
  2. ATTCaffe is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en verminderde goodwill, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ATTCaffe.
  3. Alle klachten ten aanzien van de geleverde producten dienen op straffe van verval van rechten binnen één maand nadat de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de klacht schriftelijk te worden gemeld bij ATTCaffe. De producten dienen intact en in de oorspronkelijk verpakking beschikbaar te worden gesteld aan ATTCaffe, zodat ATTCaffe desgewenst een eigen onderzoek kan verrichten. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van de betalingsverplichting.

Artikel 5: Bijzondere bepalingen

  1. Indien er sprake is van bruikleen van servies en/of koffiemachines, dan blijven deze eigendom van ATTCaffe. Aan de klant is het verboden in bruikleen gekregen servies en koffiemachines door te verkopen of te (laten) gebruiken anders dan in haar eigen horecagelegenheid voor het maken en serveren van ATTCaffe koffie.
  2. Indien de overeenkomst met ATTCaffe eindigt, wordt op eerste verzoek het in bruikleen gekregen servies en/of de in bruikleen ontvangen koffiemachine(s) direct geretourneerd aan ATTCaffe op kosten van de klant.

Artikel 6: Bijzondere bepalingen

  1. Op alle overeenkomsten en op alle geschillen met ATTCaffe is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Op alle overeenkomsten en op alle geschillen met ATTCaffe is uitsluitend de rechtbank Limburg bevoegd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven.