/Privacybeleid
Privacybeleid2018-10-30T10:12:36+00:00

Privacyverklaring ATTCAFFE B.V. (kamer van koophandel: 72484136)

Artikel 1: ATTCaffe

  • De website www.attcaffe.nl is eigendom van ATTCaffe B.V., hierna te noemen “ATTCaffe”, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 72484136. Overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan met ATTCaffe:

Leukerschansstraat 25
6004 RA Weert Nederland
info@att-caffe.nl
+31 6 50435056

1.2 ATTCaffe hecht waarde aan een juiste en voorzichtige verwerking van gegevens. ATTCaffe werkt enkel samen met bedrijven. Derhalve zal er van het verkrijgen en verwerken van persoonlijke gegevens meestal geen sprake zijn. Is de klant een eenmanszaak, dan kan er wel gedeeltelijk sprake zijn van het verkrijgen en verwerken van persoonlijke gegevens. Voor zover er gegevens worden verwerkt die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon, is er sprake van persoonsgegevens. Hieronder vallen bijvoorbeeld, de naam, het adres, het adres, de geboortedatum, een telefoonnummer en een e-mailadres.

Artikel 2: Verwerking gegevens

  • ATTCaffe verwerkt slechts de gegevens die ATTCaffe van de klant zelf verkrijgt. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, anders dan nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant.
  • Het begrip verwerken is ruim en houdt onder andere in: het verkrijgen, het vastleggen, het ordenen, het bewaren, het bijwerken, het wijzigen, het opvragen, het raadplegen, het gebruiken, de verspreiding of verstrekking door middel van doorzending, het verwijderen en het vernietigen van gegevens.
  • De gegevens van de klant worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met de klant, dus voor onder andere de navolgende doeleinden:
 • het verwerken van de bestellingen;
 • de levering van bestellingen;
 • de facturatie en het innen van verschuldigde bedragen;
 • het onderhouden van contact en het verlenen van service;
  • Door middel van het verstrekken van gegevens, verstrekt de klant toestemming tot de verwerking daarvan. ATTCaffe zal persoonlijke gegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden van de samenwerking met de klant. Na het einde van de samenwerking zal dit niet langer zijn dan twee jaren.
  • De gegevens worden verwerkt door medewerkers van ATTCaffe en/of haar agenten en vertegenwoordigers. ATTCaffe is de verantwoordelijke.  
  • ATTCaffe vindt het belangrijk dat persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. ATTCaffe zal passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen en in stand houden. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en eventueel geactualiseerd. ATTCaffe treft maatregelen ter voorkoming van een datalek.
  • De klant verkrijgt op verzoek binnen een redelijke termijn inzage in de persoonlijke gegevens die ATTCaffe bewaart en verwerkt. De klant kan deze gegevens aanpassen, aanvullen, verwijderen of afschermen.  
  • De klant waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, kan een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.